Algemene voorwaarden Regel je subsidie

De vennootschap onder firma Regel je subsidie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84115742 en is gevestigd aan de Parijsboulevard 209, 3541 CS te Utrecht.

Artikel 1 – Begrippen 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2. Aanbod: Ieder aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Regel je subsidie.

3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

4. Bevoegde Instantie: de (overheids)instantie die de subsidieaanvraag beoordeelt en die uitsluitend beslist over de toekenning dan wel afwijzing van de op basis van de door Opdrachtgever verleende informatie aangevraagde subsidie. 

5. Consument: de natuurlijke- of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

6. Informatie: alle informatie, gegevens, beelden, documenten, offertes, cijfers, memo’s, financiële gegevens, op papier of digitaal of elektronisch verstrekt door Opdrachtgever aan Regel je subsidie, waaronder in het bijzonder verstaan de door Opdrachtgever verstrekte offerte op basis waarvan Regel je subsidie haar Dienst(en) uitvoert. 

7. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat of de Consument, die een Overeenkomst aangaat met Regel je subsidie

8. Overeenkomst: Elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Regel je subsidie, alsmede voorstellen van Regel je subsidie voor Diensten die door Regel je subsidie aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard. 

9.Regel je subsidie: De vennootschap onder firma Regel je subsidie die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever. 

10. De website die door Regel je subsidie gebruikt wordt is https://www.regeljesubsidie.nl 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Regel je subsidie, elke Overeenkomst tussen Regel je subsidie en Opdrachtgever en op elke dienst die door Regel je subsidie wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Regel je subsidie aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Regel je subsidie is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door Regel je subsidie gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Regel je subsidie is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Regel je subsidie het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Regel je subsidie gegronde reden te weigeren. 

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

5. Oplevertijden in het Aanbod van Regel je subsidie zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een offerte c.q. Overeenkomst van Regel je subsidie heeft aanvaard door de offerte te ondertekenen en het ondertekende exemplaar (ingescand of origineel) aan Regel je subsidie retourneert, dan wel een expliciet akkoord geeft op de offerte per e-mail. 

2. Indien Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte aanvaardt door een opdracht te geven aan Regel je subsidie, zal Regel je subsidie de opdracht van Opdrachtgever indien gevraagd schriftelijk bevestigen. 

3. Regel je subsidie is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de reeds bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever, met uitzondering van de Overeenkomsten die op basis van ‘no cure no pay’ zonder het beoogde resultaat (een positieve beschikking op de subsidieaanvraag) worden afgedaan. 

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Regel je subsidie met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. De Consument ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst 

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de overeenkomst c.q. opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de Informatie die Regel je subsidie van Opdrachtgever verkrijgt. 

2. Zowel Opdrachtgever als Regel je subsidie kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Regel je subsidie ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd welke voor vergoeding in aanmerking komen. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 

4. Annulering van een reeds door Regel je subsidie bevestigde Opdracht is in beginsel niet mogelijk, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen. 

5. Zowel Opdrachtgever als Regel je subsidie kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Regel je subsidie nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 

6. Ontbinding leidt nooit tot het ontstaan van ongedaanmakingsverbintenissen in de zin van artikel 6:271 BW.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening 

1. Regel je subsidie zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Regel je subsidie staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een resultaatverplichting (no cure no pay), tenzij expliciet en schriftelijk door beide Partijen anders overeengekomen. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Regel je subsidie de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst. 

3. De door Opdrachtgever verstrekte Informatie is de basis waarop de door Regel je subsidie aangeboden Diensten en prijzen zijn gebaseerd. Regel je subsidie heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte Informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Regel je subsidie niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Regel je subsidie is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuw Aanbod. 

5. Regel je subsidie is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de door haar verstrekte Informatie gedeeld wordt met derden die de subsidieaanvraag behandelen. 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Regel je subsidie Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte Informatie. Indien de Informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Regel je subsidie aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde Informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Regel je subsidie of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Regel je subsidie recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

8. Regel je subsidie is gerechtigd pro forma bezwaar- en beroepschriften in te dienen indien Opdrachtgever niet of niet tijdig de gevraagde Informatie verstrekt. Regel je subsidie is niet aansprakelijk indien ten gevolge van het niet of niet tijdig verstrekken of aanvullen van de benodigde Informatie door Opdrachtgever, de bezwaar- of beroepschrift procedure niet-ontvankelijk wordt verklaard, of wordt afgewezen door de Bevoegde Instantie.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Regel je subsidie verzochte Informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante Informatie en gegevens, waaronder in het bijzonder verstaan het betreffende typenummer van de installatie, tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Regel je subsidie niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende Dienstverlening te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

2. Regel je subsidie is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte Informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de Informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Regel je subsidie verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de Informatie die door Regel je subsidie voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. 

3. Regel je subsidie kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende Informatie. Bij gebreke hiervan is Regel je subsidie gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de Informatie is ontvangen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk drie werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Regel je subsidie. 

4. Opdrachtgever is verplicht juiste en waarheidsgetrouwe Informatie aan te leveren. Indien een eerder toegekende of verstrekte subsidie later alsnog niet wordt uitbetaald of zal worden ingetrokken, teruggevorderd of anderszins niet langer ter beschikking staat van (de klant van) Opdrachtgever, omdat de verstrekte Informatie niet juist, onvolledig, of op welke wijze dan ook onwaar blijkt, blijft de betalingsverplichting aan Regel je subsidie, ondanks het no cure no pay beginsel, onverminderd bestaan. 

5. Opdrachtgever is verplicht de gevraagde informatie te verstrekken binnen de door Regel je subsidie, of een door haar ingeschakelde derde te verstrekken, gestelde termijn in het kader van de voortzetting van de subsidieaanvraag (informatievraag), nadere behandeling of een bezwaar- of beroepschrift procedure. 

Artikel 8 – Subsidieaanvraag 

1. In beginsel verloopt de gehele subsidieaanvraag via het online formulier van Regel je subsidie. Vanuit daar wordt de subsidieaanvraag neergelegd bij een partij die de feitelijke subsidieaanvraag behandelt. Indien nodig, zal deze derde partij rechtstreeks contact opnemen met Opdrachtgever. 

2. In het geval dat de subsidieaanvraag wordt afgewezen op basis van onjuistheid of onvolledigheid van Informatie zal Regel je subsidie dit te kennen geven aan Opdrachtgever en haar een termijn van 7 dagen verlenen om alsnog de juiste en/of ontbrekende Informatie aan te leveren. 

3. Indien een negatieve beschikking op de subsidieaanvraag wordt ontvangen en de mogelijkheid tot een bezwaar- en/of beroepschriftprocedure door de bij de toekenning van de subsidie betrokken Bevoegde Instantie open is gesteld, kan Regel je subsidie indien daartoe expliciet opdracht is gegeven, Opdrachtgever bijstaan met ondersteunende werkzaamheden. De bij de toekenning van betreffende subsidie belanghebbende partij en/of de Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij een dergelijke bezwaarschriftprocedure volgt. De aanvraag geschiedt te allen tijde op basis van de door Opdrachtgever verstrekte Informatie. De beslissing op het bezwaar of beroep berust enkel en alleen bij de betreffende Bevoegde Instantie die oordeelt over de toekenning of ontzeggen van de betreffende subsidie. Regel je subsidie zal bij het volgen van de bezwaar- en/of beroepschriftprocedure de op haar rustende zorgplichten in acht nemen, doch is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daadwerkelijke toekenning of afwijzing van de subsidieaanvraag. 

4. De door Regel je subsidie verrichte ondersteunende werkzaamheden, in welke vorm dan ook, met betrekking tot het volgen van een bezwaar- of beroepschrift procedure zijn nimmer aan te merken als juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Indien Regel je subsidie Opdrachtgever bijstaat bij met het opstellen van een dergelijk bezwaar- of beroepschrift is dit advies nimmer juridisch en/of bedrijfsmatig advies. 

5. Opdrachtgever is op het eerste verzoek van Regel je subsidie verplicht om door Regel je subsidie verstrekte voorstellen met betrekking tot de inhoud van het bezwaar- of beroepschrift te beoordelen. Indien Regel je subsidie wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Regel je subsidie gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging, de niet-ontvankelijkheidsverklaring van het betreffende bezwaar- of beroepschrift of de afwijzing daarvan. 

6. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Regel je subsidie, alsmede de subsidieaanvraag kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde Informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en Informatie. 

7. Opdrachtgever zal Regel je subsidie schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. 

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Regel je subsidie is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde. 

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Regel je subsidie, Regel je subsidie een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 10 – Prijzen en betaling 

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor Consumenten zijn de prijzen inclusief btw. 

2. Regel je subsidie voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. Betaling geschiedt in beginsel op basis van no cure no pay, met uitzondering van de Diensten die worden verricht in het kader van een bezwaar- of beroepschrift procedure, of indien partijen anders overeenkomen zoals volgt uit de Overeenkomst. 

3. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening met betrekking tot de ondersteunende werkzaamheden inzake een bezwaarschriftprocedure. 

4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

5. Regel je subsidie is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst. 

6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Regel je subsidie.

7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 11 – Incassobeleid 

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Wanneer Opdrachtgever zijnde een Consument niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar betalingsverplichting zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Regel je subsidie zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

3. Indien Regel je subsidie meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

1. Regel je subsidie gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Regel je subsidie de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere Informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@regel je subsidie.nl. 

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Regel je subsidie verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Regel je subsidie tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 

3. Indien Regel je subsidie op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 13 – Opschorting 

1. Regel je subsidie heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Regel je subsidie gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Regel je subsidie is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. 

3. Regel je subsidie is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Regel je subsidie te vergoeden voor elk financieel verlies dat Regel je subsidie lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever. 

Artikel 14 – Overmacht 

1. Regel je subsidie is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 

2. Onder overmacht aan de zijde van Regel je subsidie wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Regel je subsidie, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Regel je subsidie zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatie faciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Regel je subsidie of door haar ingeschakelde adviseurs, (vii) het van overheidswege of anderszins (laten) vervallen van de door Opdrachtgever aangevraagde subsidie en (viii) overige situaties die naar het oordeel van Regel je subsidie buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Regel je subsidie is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping. 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid 

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Regel je subsidie, is Regel je subsidie uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Regel je subsidie binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Regel je subsidie deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, dat Regel je subsidie in staat is om adequaat te reageren. 

2. Indien het verrichten van Diensten door Regel je subsidie leidt tot aansprakelijkheid van Regel je subsidie, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. Met uitzondering van schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Regel je subsidie. 

3. Regel je subsidie sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Regel je subsidie is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, rente schade en immateriële schade. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Regel je subsidie voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Regel je subsidie geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Regel je subsidie. 

5. Enige afwijzing van of enigszins van Opdrachtgever diens verwachting afwijkende resultaten met betrekking tot door Regel je subsidie aangevraagde subsidies op basis van door Opdrachtgever verstrekte Informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Regel je subsidie. 

6. Regel je subsidie voert haar diensten en werkzaamheden uit zonder daarbij enige garantie te geven dat er een daadwerkelijk toekenning van een subsidieaanvraag zal plaatsvinden. Regel je subsidie is uitdrukkelijk niet betrokken bij de daadwerkelijk toekenning van een subsidie. Enkel en alleen de betreffende Bevoegde Instantie beslist over de toekenning van de subsidieaanvraag. 

7. Regel je subsidie biedt slechts hulp bij het uitvoeren van een bezwaar- of beroepschrift procedure (zoals nader omschreven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden) indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is. Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de voor het bezwaar of beroep benodigde Informatie. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze Informatie of ten gevolge van de onjuistheid van de Informatie komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Regel je subsidie expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van Informatie en/of van aanspraken naar aanleiding van de uitkomst van een dergelijke bezwaar- of beroepschrift procedure. Alle handelingen die Regel je subsidie biedt in het kader van de door haar geboden diensten betreffen nimmer een bindend advies. De uitvoering van de dienstverlening is gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten en leiden nimmer tot aansprakelijkheid van Regel je subsidie ten aanzien van de verwachte te behalen resultaten. 

8. Regel je subsidie staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Regel je subsidie verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Regel je subsidie vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Regel je subsidie binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Regel je subsidie.

Artikel 16 – Geheimhouding 

1. Regel je subsidie en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke Informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke Informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende Informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de Informatie niet vertrouwelijk is en/of de Informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Regel je subsidie bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Regel je subsidie is verkregen. Voorts betracht Regel je subsidie steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige Informatie door Opdrachtgever verstrekt. 

2. Indien Regel je subsidie op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke Informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Regel je subsidie zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Regel je subsidie niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst. 

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Regel je subsidie en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op. 

Artikel 17 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Regel je subsidie verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen welke aan Regel je subsidie zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Regel je subsidie van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden. 

3. Opdrachtgever vrijwaart Regel je subsidie voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Regel je subsidie verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 18 – Klachten 

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Regel je subsidie of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@regeljesubsidie.nl met als onderwerp “Klacht”. 

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Regel je subsidie de klacht in behandeling kunnen nemen. 

3. Regel je subsidie zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Artikel 19 – Toepasselijk recht 

1. Op de rechtsverhouding tussen Regel je subsidie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Regel je subsidie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend. 

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Regel je subsidie en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 

Utrecht, 3 november 2023