Privacy statement Regel je subsidie

Introductie

Wij van Regel je subsidie zijn ons ervan bewust dat u ons in vertrouwen neemt. Wij nemen
dan ook de verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document wordt
beschreven hoe Regel je subsidie “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG)
implementeert en handhaaft.

 

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Regel je subsidie, verstrekt u zelf een aantal
persoonsgegevens aan Regel je subsidie, of worden persoonsgegevens van u verkregen in
het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die
betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Grondslag verwerking persoonsgegevens
Regel je subsidie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wilt maken van
onze diensten, en/of u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Doeleinden van verwerking

Regel je subsidie verwerkt uw persoonsgegevens voor:
● Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten
en de uitvoering daarvan
● Het uitvoeren van haar diensten
● Verbeteren van de dienstverlening
● Het verrichten van betalingen
● Nakomen van wettelijke verplichtingen
● Het doen van marketing en communicatie uitingen
● Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op
de website
● Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de
dienstverlening.

 

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende
grondslagen: wettelijke verplichting, uitvoering overeenkomst, verkregen toestemming van
de betrokkenen, en gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Regel je
subsidie worden persoonsgegevens verwerkt. Regel je subsidie verwerkt uitsluitend
gegevens die Regel je subsidie noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de
dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw
gebruik van de diensten heeft verzameld.
De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Regel je
subsidie bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door
het bezoeken van de website https://www.regeljesubsidie.nl/ indien u hiervoor toestemming
hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te
kunnen voeren. De diensten die Regel je subsidie biedt, kunnen zonder het verwerken van
uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden
met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u
hiervoor separaat toestemming te geven.

 

Bewaartermijn

De door Regel je subsidie verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de
relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond
van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.
Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan
derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een
bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

 

Gegevensbeveiliging

Regel je subsidie maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming
van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld
toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

 

Cookieverklaring

Regel je subsidie maakt gebruik op haar website van cookies:
Het voornaamste doel van deze cookies is om inzicht te krijgen in de wijze waarop u onze
website gebruikt en om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan
uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij
cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.
Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden
opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website
kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Als u ervoor kiest om cookies niet te
accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van
deze website of andere sites die u bezoekt.

 

Gebruik van Social Media

Regel je subsidie maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te
optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de
website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media
(LinkedIn en Facebook). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het
privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de
website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor
kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt.
Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij
hiermee verzamelen, verwijst Regel je subsidie u naar de privacy- en cookieverklaringen van
deze partijen.

Rechtinzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U kunt Regel je subsidie vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook
kunt u Regel je subsidieverzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te
verwijderen.
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@regeljesubsidie.com. Na
ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de
gegevens te verwijderen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om
gegevens te verwerken intrekken. Regel je subsidie zal uw bezwaar/intrekking toetsen,
d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt. Ook kunt
u een klacht indienen bij de autoriteit Persoonsgegevens.

 

Disclaimer

Aan het samenstellen van onze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed.
Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden voordoen. Regel je subsidie
aanvaardt geen aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van de website.
Wijzigingen
Regel je subsidie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.